Tag: aesexy

หากไม่อยากถูกถอนใบอนุญาต

หากไม่อยากถูกถอนใบอนุญาตให้ทำดังต่อไปนี้

          หากไม่อยากถูกถอนใบอนุญาต   เชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้แล้ว และก็ยังมีอีกหลายคนเช่นกันที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้มีการออกกฎหมายใหม่เพิ่มขึ้นมาโดยเริ่มมีผลใช้มาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม ปีพ.ศ. 2562 แล้วและยังคงมีผลบังคับใช้เรื่อยมา จนถึงปัจจุบันว่าให้มีการบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับรถยนต์ของประชาชนทั่วไปทุกคนที่ขับรถบนท้องถนน โดยกฎหมายอันนี้ได้มีการลงราชกิจจานุเบกษาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหาทุกครั้งที่มีการทำความผิดให้มีการบันทึกความผิดไว้เพื่อนำมาหักคะแนน โดยจะมีการตั้งคะแนนเอาไว้ และหากใครคนไหน

อ่านต่อ »